Polityka prywatności

Polityka prywatności

Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

CHO-POŻ SERWIS .s.c.

Ul. Rzeźnicza 8

59-300 Lubin

Tel. 76 841 50 99

NIP: 6922262763 REGON: 390776847

 

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

 

III. Dane osobowe, cel oraz czas przechowywania

Formularz kontaktowy:

W trakcie wypełniania formularza kontaktowego prosimy o podanie danych niezbędnych do kontaktu tj.:

 1. imię i nazwisko – niezbędne dla utrzymania lepszego kontaktu,
 2. adres e-mail – niezbędny do komunikacji;

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniej wiadomości.

IV. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, gasnice.lubin.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 

V. Zmiana polityki prywatności

gasnice.lubin.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania portalu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie gasnice.lubin.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy wypełnianiu formularza  e-mail).

 

VI. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4.  sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

VII. Kontakt

Nasza firma kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko na wyraźną prośbę skorzystamy z kontaktu telefonicznego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości co do sposobu przechowywania, chęci aktualizacji lub potrzeby usunięcia Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail biuro@gasnice.lubin.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem rejestrowym:

CHO-POŻ SERWIS s.c.

Ul. Rzeźnicza 8

59-300 Lubin

Tel. 76 841 50 99

google logo